Go back

W-B krijgt Amerikaanse eigenaars

foto: BelgaImage

Het hing al een tijdje in de lucht. Waasland-Beveren was op zoek naar een nieuwe eigenaar. Na de recente intrede van nieuwe Belgische eigenaars (Anderlecht, Standaard Luik) en buitenlandse eigenaars (KV Oostende, Moeskroen, Lommel SK) wordt het bijzonder duidelijk dat nieuwe middelen aangeboord moeten worden om competitief te zijn. Na een uitgebreide screening van de kandidaat-investeerders is de club verheugd het volgende nieuws te kunnen melden. Startend van veertien dossiers werd een shortlist gemaakt van vijf valabele kandidaten. Vervolgens heeft de raad van bestuur de beste piste voor de toekomst van W-B gekozen. Financieel directeur Olivier Swolfs legt uit : ”Na maanden van voorbereidende gesprekken is het tijd om te landen. We wensen dat de overnemer gebruik kan maken van de extra mercato om waar nodig aanvullingen te doen in onze ploeg. We hebben alle pistes grondig bekeken. Belangrijk was om sterke financiële schouders te vinden in het post-corona tijdperk, kunnen genieten van een uitgebreid internationaal netwerk in voetbal, steunend op bewezen sportieve ervaring en know-how.”

respect voor verleden

”Kandidaten dienden dezelfde waarden te hanteren als ook respect te hebben voor de geschiedenis van onze club en zijn supporters. Ook andere stakeholders zoals het gemeentebestuur, partners, sponsors, sportieve en extra-sportieve medewerkers zijn aan bod gekomen tijdens de onderhandelingen. Belangrijk was ook om de ingeslagen weg van de jongste zes jaar waardoor W-B een financieel gezonde club werd en waarbij de jeugdwerking een belangrijke plaats kreeg, verder te kunnen zetten. Tijdens onze zoektocht naar onze optimaalste partner werd ook gelet op het respect voor de lokale verankering. We hanteerden het principe : think global, act local! We hebben ons niet laten opjagen, maar hebben onze tijd genomen omdat deze stap een mijlpaal is in de geschiedenis van Waasland-Beveren. De voorbije jaren hebben we vastgesteld dat we aanliepen tegen de limieten van wat een kleine club kan betekenen in 1A zodat de investeerder een aanvulling diende te zijn op de sterktes die onze club al bezit. Als je verder bouwt op wat er is, geraak je verder.”

ruim sportnetwerk

”We zijn verheugd om te kunnen aankondigen dat de aandeelhouders van onze club een akkoord hebben bereikt om ongeveer 97% van de aandelen over te dragen aan Bolt Football Holdings, een bedrijf dat geleid wordt door de ervaren Amerikaanse sport investeerders David Blitzer, Jahm Najafi en Jeff Moorad. De twee laatstgenoemden participeren via MSP Sports, een holding die gespecialiseerd is in diverse sporten. De voornaamste eigenaars van Bolt Football Holdings hebben participaties in onder meer voetbalclub Crystal Palace in de Engelse Premier League, de Philadelphia 76ers en de Phoenix Suns in de Amerikaanse Basketball League en de New Jersey Devils in de Amerikaanse Hockey League. De resterende aandelen zullen ingevuld worden door de leden van de huidige raad van bestuur en aangevuld met enkele bestaande aandeelhouders, die de belichaming zullen zijn van de lokale verankering. Dikwijls gaat dit verloren na een overname zodat er afspraken gemaakt werden over het behoud van het lokale karakter. Er werd afgesproken dat deze aandeelhouders beschikken over een vetorecht  aangaande de naam, de kleuren en de lokalisatie van de club. De nieuwe partners wensen verder te werken met het huidig managementteam – Dirk Huyck, Olivier Swolfs, Jozef Van Remoortel, Walter Clippeleyr – na de overname. Tom Rombouts blijft de clubadvocaat van W-B.”

nieuwe mijlpaal

”Het sportief plan voor W-B zal er in bestaan dat W-B een eigen identiteit krijgt waar de stakeholders trots en betrokken zullen zijn. Ook de focus op de ontwikkeling van de eigen jeugd blijft een speerpunt. Uiteraard zal er interactie zijn met het netwerk van onze nieuwe eigenaar. Naast een raad van bestuur zal er ook een strategische raad komen waarbij hun rol er vooral zal in bestaan om vanuit de lokale gedachte voorstellen te doen aan de raad van bestuur. De huidige raad van bestuur kijkt met voldoening terug op de jongste zes jaar waarbij rendabel voetbal op de agenda is komen te staan. Ook de geleverde strijd tegen de onterechte niet-sportieve degradatie kan je een mijlpaal noemen in de voetbalgeschiedenis van België. De raad is verheugd dat ze de sleutels van de club kan overdragen aan de nieuwe eigenaar die over middelen beschikt, een uitgebreider internationaal netwerk heeft en die bewezen heeft kennis te hebben over het reilen en zeilen in het voetballandschap. In de komende weken zal alles geconcretiseerd worden.”

De Algemene Vergadering van Waasland-Beveren heeft vandaag de nodige documenten ondertekend. De volledige overdracht gebeurt in de komende dagen en weken. Er zal de komende tijd dus ook meer concrete informatie doorsijpelen.

W-B gets new American owners

 

It’s been on the air for a while. W-B was looking for a new owner. After the recent arrival of new Belgian owners (Anderlecht, Standard Liège) and foreign owners (KVO, Mouscron, Lommel SK), it is becoming particularly clear that new resources must be tapped to be competitive. After an extensive screening of the candidate investors, the club is pleased to report the following news. Starting from 14 files, a shortlist was made of 5 eligible candidates. Subsequently, the board of directors has chosen the best path for the future of W-B. Financial director Olivier Swolfs explains: After months of preparatory talks, it is time to land. We wish that the acquirer can make use of the extra mercato opening from September 7th to do where necessary in our team. We have thoroughly scrutinized all the slopes. It was important to find strong financial shoulders in the post-corona era, to be able to enjoy an extensive international network in football, based on proven sporting experience and know-how.

Candidates had to find the same values important and respect the history of our club and its supporters. Other stakeholders such as partners, the municipal council, sponsors and sporting and extra-sportive employees were also discussed during the negotiations. It was also important to be able to continue the path taken by the past 6 years of management, where the club became a financially healthy club in which the youth academy and the project around young people were given an important place. During our search for our best partner, attention was also paid to respect for local anchoring. We applied the principle: think global, act local! We did not get rushed but took our time because this step is a milestone in W-B history. Over the years we have found that we were reaching the limits of what a small club can do in 1A so that the investor had to complement the strengths our club already had. If you build further on what is there, you will get further.

We are pleased to announce that our club’s shareholders have reached an agreement to transfer approximately 97% of the shares to Bolt Football Holdings, a company led by experienced US sports investors that include David Blitzer, Jahm Najafi and Jeff Moorad. Messrs. Najafi and Moorad invested via MSP Sports, a diversified sports holdings group. The principals of Bolt Football Holdings hold ownership stakes in Crystal Palace in the English Premier League, the Philadelphia 76ers and the Phoenix Suns in the National Basketball League, and the New Jersey Devils in the National Hockey League.  The remaining shares will be filled by the current members of the Board of Directors and supplemented by a number of existing shareholders who will be the embodiment of the local anchoring. This is often lost after a takeover, so that agreements were made about preserving the local character. It was agreed that these shareholders have the right to veto the name, the colors and the localization of the club. The new partners will continue working with the current management team – Dirk Huyck, Olivier Swolfs, Jozef Van Remoortel, Walter Clippeleyr – after the acquisition. Tom Rombouts will stay as the lawyer of the club.

The sporting plan for W-B will consist of W-B getting its own identity where the stakeholders will be proud and involved. The focus on the development of their own youth also remains a spearhead. Of course there will be interaction with the network of our new owner. In addition to a board of directors, there will also be a strategic board whose role will be mainly to be able to make proposals to the board of directors from the local point of view. The current board of directors looks back with satisfaction on its term of office of the last 6 years, when profitable football has been put on the agenda. The fight against unjustified non-sporting relegation can also be called a milestone in the football history of Belgium. The board is delighted to hand over the keys to the club to the new owner who has resources, a broader international network and a proven track record of the ins and outs of the football landscape. Everything will be made concrete in the coming weeks.